Acetic Acid Glacial ( 99.7%, analysis)

0

Acetic Acid Glacial ( 99.7%, analysis)

  1. Code: A/0400/PB17
  2. CAS: 64-19-7
  3. Chai 2,5L ( Chai nhựa)
  4. Molecular Weight CH3COOH (g/mol): 60.052
  5. Dung dịch không màu
  6. pH: 2.5
  7. Mật độ bay hơi: 2.1
  8. Điểm sôi: 117°C
  9. Hãng Fisher Scientific