Potato Dextrose Broth (PDB)

Potato Dextrose Broth (PDB)

  1. Code: M403-500G
  2. Quy cách: 500G
  3. Dạng bột, tan tốt trong nước
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Hãng Himedia